Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to put imported Toolbar bookmarks into the toolbar instead of a submenu in Bookmarks

  • 1 trả lời
  • 17 gặp vấn đề này
  • 16098 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I imported my previous Bookmarks but they've all gone into the Bookmarks menu; how do I get the previous Toolbar ones back into the Toolbar instead of just having them in a sub-menu in Bookmarks?

Giải pháp được chọn

If you import an HTML file then those bookmarks are added at the bottom of the Bookmarks Menu folder.
If you want to have them on the Bookmarks Toolbar then you can move them to the folder with that name via a Cut and Paste action in the sidebar or in the Bookmarks Manager.

See http://kb.mozillazine.org/Sorting_and_rearranging_bookmarks_-_Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you import an HTML file then those bookmarks are added at the bottom of the Bookmarks Menu folder.
If you want to have them on the Bookmarks Toolbar then you can move them to the folder with that name via a Cut and Paste action in the sidebar or in the Bookmarks Manager.

See http://kb.mozillazine.org/Sorting_and_rearranging_bookmarks_-_Firefox