Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when trying to set up sync, why does it always tell me invalid email address?

  • 2 trả lời
  • 59 gặp vấn đề này
  • 223 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rinehart

more options

I've downloaded Sync, I registered and signed up for Firefox add-ons. When I try to set up Firefox Sync.. I type in my username, password, then when it comes to email address, whatever letter I type first a red/white X box comes up saying invalid email address. Why?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Keep typing. Eventually you'll have a valid email address and the alert will go away.

more options

telliot, your reply is a bit cryptic, but I finally understood what you meant. What he/she meant, folks, is to keep on typing what you know to be your valid email address. When you enter ".com" (or whatever extension) the error signal will disappear