Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why does bookmark drop down panel change A>Z order when altered in bookmarks menu?

  • 2 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 1aussie.ken

more options

When I try to set the order of Bookmarks in Organize Bookmarks the library page opens, I select Bookmarks Menu, highlight a bookmark then go to Organize, Select All and all are highlighted, then go to Views, Sort, Sort Order Sort By Name, A > Z. I then Close the Library window. when I go back to Bookmarks drop down panel no order has changed. Even if I Restart Firefox after those actions it is still the same.

When I try to set the order of Bookmarks in Organize Bookmarks the library page opens, I select Bookmarks Menu, highlight a bookmark then go to Organize, Select All and all are highlighted, then go to Views, Sort, Sort Order Sort By Name, A > Z. I then Close the Library window. when I go back to Bookmarks drop down panel no order has changed. Even if I Restart Firefox after those actions it is still the same.

Giải pháp được chọn

Changing the sort order in the Library does not change the sort order of the bookmarks menu. If you want to change the sort order in the bookmarks menu, see Sorting and rearranging bookmarks - Firefox - MozillaZine Knowledge Base

The SortPlaces add-on may be of interest to you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Changing the sort order in the Library does not change the sort order of the bookmarks menu. If you want to change the sort order in the bookmarks menu, see Sorting and rearranging bookmarks - Firefox - MozillaZine Knowledge Base

The SortPlaces add-on may be of interest to you.

more options

It is a pity that the process of changing the order was made with an additional step instead of just selecting the order and it automatically changing . However your answer did resolve the issue. Thank you.