Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get Firefox to open?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

I start my computer and I open Firefox by double clicking it, then the user menu comes up and I choose one and it comes up. But as soon as I close it and I repeat the process by opening it and choosing a user but it a window quickly pops up and closes and a crash menu comes up this keeps happening no matter how many times I try how do I fix this?

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.125 Safari/533.4

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Also to add it wont even start the first time now please help me.