Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot import bookmarks from Safari on a Mac because "import" under the file menu is grayed out.

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

To import bookmarks from Safari on a Mac following the instructions for the import wizard, I am to select "import" under the Firefox file menu, but "import" is grayed out, so I cannot select it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options
  • Make sure that you not run Firefox in Private Browsing - Use Firefox without saving history mode. In Private Browsing mode some menu items are disabled (grayed) and features like visited links and disabled and not available.
  • You are in Private Browsing mode if you see "Tools > Stop Private Browsing", possibly grayed.

See Private Browsing - Use Firefox without saving history and http://kb.mozillazine.org/Issues_related_to_Private_Browsing .....

  • You enter Private Browsing mode if you select: Tools > Options > Privacy > History: Firefox will: "Never Remember History"
  • To see all History settings, choose: Tools > Options > Privacy, choose the setting Firefox will: Use custom settings for history
  • Uncheck: [[ ] "Automatically start Firefox in a private browsing session"

See also #Always_start_Firefox_in_a_private_browsing_session|Always start Firefox in a private browsing session