Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my application needs to access web server. So, from that application how do i call firefox ? and how do i pass an argument such as url/web server ip address?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

My application needs to a access web server. So, from that application how do i call Firefox ? And how do i pass an argument such as the url/web server ip address?

This happened

Not sure how often

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try posting at the Web Development / Standards Evangelism forum at MozillaZine. The helpers over there are more knowledgeable about web page development issues with Firefox. http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=25 You'll need to register and login to be able to post in that forum.