Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FTP Directories with leading space report as empty

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

FTP Directories with leading space in the name report "550/No such file/directories" when clicked-on. Works fine in IE and Chrome.

URL of affected sites

ftp://index.storsys.ibm.com/tivoli-storage-management/

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See /forum/1/609513

That is a problem with some IBM servers.

Bug 543805 – FTP list parse error when list returns twice space between date and file name

A workaround is this bookmarklet: javascript:(function() } alert(j);})();