Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can not go full screen in farmville when I click on toggle full screen

  • 3 trả lời
  • 25 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnonymousUser

more options

when playing farmville on facebook I can not togle full screen, it just freezes up or goes to a blank screen

This happened

Every time Firefox opened

== today when I downloaded foxfire

when playing farmville on facebook I can not togle full screen, it just freezes up or goes to a blank screen == This happened == Every time Firefox opened == today when I downloaded foxfire

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

when playing farmville on facebook I can not togle full screen, it just freezes up or goes to a blank screen

more options

Please advise about the full screen going blank

more options

You can try if it works if you disable OOPP (Out-Of-Process-Plugins). You can set the prefs dom.ipc.plugins.enabled.* to false on the about:config page to disable the plugin-container process. dom.ipc.plugins.enabled (currently false by default) dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll (Flash)

To open the about:config page, type about:config in the location (address) bar and press the Enter key, just like you type the url of a website to open a website. If you see a warning then you can confirm that you want to access that page.


You can also try to disable the hardware acceleration in the Flash Player: Flash videos won't play full screen Flash "Display settings" window: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/help01.html