Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox suddenly doesn't let me do anything in websites, and opening new websites becomes impossible. This happens after firefox is open for a while, an hour or so.

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zzxc

more options

Firefox doesn't crash, it just stops allowing me to do things. For isntance, i click on a button, the button depresses, but it doesn't do anything. Firefox doesn't load up the next page, or change at all. The only way to fix this that I could figure out was to close and reopen firefox, but that only works until the problem happens again.

Firefox doesn't crash, it just stops allowing me to do things. For isntance, i click on a button, the button depresses, but it doesn't do anything. Firefox doesn't load up the next page, or change at all. The only way to fix this that I could figure out was to close and reopen firefox, but that only works until the problem happens again.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options