Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Have lost some of my bookmarks when upgraded

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

When trying to go through the stages on How to find my Profile it says to click on the Help menu and select Troubleshooting Information.... The Troubleshooting Information tab will open. But when I click on the Help menu there is NO Troubleshooting Info tab so I can't go any further.

Troubleshooting information

HUH???

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Which version of Firefox are you using? See Find what version of Firefox you are using. The Troubleshooting info page was added in Firefox 3.6.

In any case, if you go to the Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data article, it tells you how to find your profile in previous versions

more options