Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I delete bookmarks? I have a Mac so there is no right click option

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

I can't figure out how to get rid of individual bookmarks. Someone responded to my question and told me to simply right click the bookmark but I have a Mac, so there is no right click.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options