Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I explore the new bing maps feature on bing.com in firefox?

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

I'm on FF 3.6.3 and when I click the link for the new bing maps feature it never loads. I just get a blank page.

URL of affected sites

http://www.bing.com/maps/

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Try clearing your cache. See How to clear the Firefox cache

more options

Unfortunately that didn't work. When I click on the "explore the new bing maps link on bing.com, I do notice that when the page is trying to load I briefly saw something about silverlight?

more options

Ok, I see. I'm in Canada, so it wasn't giving me the US page. Silverlight is a plugin, that needs to be installed separately. See https://support.mozilla.com/en-US/kb/Using+the+Silverlight+plugin+with+Firefox