Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not close, will not open multiple browsers

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In Firefox this question "ask this" dialog box in chinese: Program will not close properly, must "end Process" in tsk mgr. Will not open multiple browsers. Started after downloading "Java" update.

This happened

Every time Firefox opened

This morning

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; WWTClient2)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn