Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Want to open 2nd tab and have it load the home page which the first tab opens.

  • 3 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Want to open 2nd tab and have it load the home page which the first tab opens. The first tab opens Google's advance search, the second tab opens a blank window. I always want Google to be in a new page.

This happened

Every time Firefox opened

== always

Want to open 2nd tab and have it load the home page which the first tab opens. The first tab opens Google's advance search, the second tab opens a blank window. I always want Google to be in a new page. == This happened == Every time Firefox opened == always

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can look at one of these extensions: NewTabURL : https://addons.mozilla.org/firefox/addon/2221 New Tab Homepage : https://addons.mozilla.org/firefox/addon/777

more options

Go to this web site, and install the add-on. This will give you the option to open a new tab as your home page.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/777/

Take care, Amanda

more options

Sorry for the repeat - I scrolled to fast past the first answer!!