Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 127 - close tab button missing for background tabs when more than 10 tabs opened

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Piterk

more options

In previous versions I was able to open around 15-20 tabs before X button disappeared from them and I was no longer able to close them without activating them first.

Now this happens much earlier - only 10 tabs is enough on my 1080p 100% scaling desktop and 9 tabs on my 1080p 125% notebook.

X button is present if you have 10 tabs or less, but disappears with 11 tabs, when there is still plenty of space on tabs to click on X!

I compared it to brave and in brave you can still have 22 tabs opened before X button disappears!

Anyone has any method to force presence of x button? This is really annoying as I often have much tabs open and close only 2-3 of them. Now I have to open each one again to be able to close it.

In previous versions I was able to open around 15-20 tabs before X button disappeared from them and I was no longer able to close them without activating them first. Now this happens much earlier - only 10 tabs is enough on my 1080p 100% scaling desktop and 9 tabs on my 1080p 125% notebook. X button is present if you have 10 tabs or less, but disappears with 11 tabs, when there is still plenty of space on tabs to click on X! I compared it to brave and in brave you can still have 22 tabs opened before X button disappears! Anyone has any method to force presence of x button? This is really annoying as I often have much tabs open and close only 2-3 of them. Now I have to open each one again to be able to close it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Được chỉnh sửa bởi Agent virtuel vào

Hữu ích?

more options

Thank you! This resolved my issue! Shame that they introduce background changes in ui again and do not notify about it in changelogs, but I already got used to every FF update breaking something.

P.S. Someone on reddit recommended even better code: .tab-close-button { &[pinned], #tabbrowser-tabs[closebuttons="activetab"] > #tabbrowser-arrowscrollbox > .tabbrowser-tab:hover > .tab-stack > .tab-content > &:not([selected]) { display: unset !important;} }

If you do not want X on pinned tabs just remove " &[pinned], " part.

Được chỉnh sửa bởi Piterk vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.