Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Data embedded in "object" tag is not loaded, depending on which Firefox profile I use. What setting controls this?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

In Firefox 115.8.0esr on linux RHEL7, I am loading a local html page (using file:///...) that I created. Inside the html page, I have a tag "<object id="hiddenDataObj" data="abc.txt">" where abc.txt is a text file in the same directory as the html file. Using my default profile, the data is loaded and some downstream javascript runs as expected. When I use an alternate profile and try to load the exact same page, I get a javacscript error "Uncaught TypeError: hiddenDataObj.contentDocument is null." It is not null when I run my default profile.

I'm trying to figure out what setting in my profile is enabling/disabling the loading of the data so that I can change it. I've gone to about:preferences and scrolled through and it seems like all settings I see are the same between the two profiles.

Thanks for any help.

In Firefox 115.8.0esr on linux RHEL7, I am loading a local html page (using file:///...) that I created. Inside the html page, I have a tag "<object id="hiddenDataObj" data="abc.txt">" where abc.txt is a text file in the same directory as the html file. Using my default profile, the data is loaded and some downstream javascript runs as expected. When I use an alternate profile and try to load the exact same page, I get a javacscript error "Uncaught TypeError: hiddenDataObj.contentDocument is null." It is not null when I run my default profile. I'm trying to figure out what setting in my profile is enabling/disabling the loading of the data so that I can change it. I've gone to about:preferences and scrolled through and it seems like all settings I see are the same between the two profiles. Thanks for any help.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.