Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

images don't load because hyperlink too long FF 126.0.1

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I receive e-mail from websites where I subscribe. Many times, the message from the sites (kelbyone.com, to name one) contain a graphic (jpg) that does not display in Outlook.com. Microsoft Tech Support is unresponsive. The sending websites refuse to help.

It seems to me that FF chokes on the length of the hyperlink. Here is a sample: https://kelbyone.acemlnb.com/lt.php?x=3DZy~GE2JaTN5XV.-wy5heOd~nAnuwAjluw2Z5PEIaOb5p8qy0y.0uJz2nRzit~yjvYwXncWJXCf657

If I paste the hyperlink into the search window, the page will load. When I forward the e-mail from Outlook to yahoo mail, the image displays.

I am running extensions Adblocker Ultimate and DuckDuckGo Privacy Essentials.

I would like help with this, at least, to identify where the problem is.

I receive e-mail from websites where I subscribe. Many times, the message from the sites (kelbyone.com, to name one) contain a graphic (jpg) that does not display in Outlook.com. Microsoft Tech Support is unresponsive. The sending websites refuse to help. It seems to me that FF chokes on the length of the hyperlink. Here is a sample: https://kelbyone.acemlnb.com/lt.php?x=3DZy~GE2JaTN5XV.-wy5heOd~nAnuwAjluw2Z5PEIaOb5p8qy0y.0uJz2nRzit~yjvYwXncWJXCf657 If I paste the hyperlink into the search window, the page will load. When I forward the e-mail from Outlook to yahoo mail, the image displays. I am running extensions Adblocker Ultimate and DuckDuckGo Privacy Essentials. I would like help with this, at least, to identify where the problem is.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi lcdebaca52 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the Default System theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.