Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Home Page issues

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I can't set my home page preferences any more. Anything I put in the Custom URLs, whether it's through use current pages or use bookmark, is ignored.

I can't set my home page preferences any more. Anything I put in the Custom URLs, whether it's through use current pages or use bookmark, is ignored.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.