Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

answer to questions

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Asked a questions 3 or 4 days ago- don;t know where to go to find answer

Asked a questions 3 or 4 days ago- don;t know where to go to find answer

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

You can see the questions that you have asked here:

https://support.mozilla.org/en-US/user/jvberger/questions

If you select the question you should be able to see it and any answers (answers will be provided below the question).

I hope that this helps.

Hữu ích?

more options

You can hover your logged in name (avatar) at the top of s forum page to find a link to your questions. See also Contributions in your user profile for links to your questions and answers.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.