Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Domain uniformity no uniform

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mark Filipak

more options

FireFox assumes that text size is the same for all pages in a domain, rferl.org for example. That is _not_ true. If I have set size to 50% and then take a link to a page that's different and have to set size to 67% to read it, when I return to the original page, size is 67% and text is too large.

FireFox assumes that text size is the same for all pages in a domain, rferl.org for example. That is _not_ true. If I have set size to 50% and then take a link to a page that's different and have to set size to 67% to read it, when I return to the original page, size is 67% and text is too large.

Giải pháp được chọn

Enter about:config in the address bar and flip browser.zoom.siteSpecific to false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Enter about:config in the address bar and flip browser.zoom.siteSpecific to false.

Hữu ích?

more options

Thanks, TyDraniu, That worked.

Why the default is 'True' is beyond my understanding. Why there is even such a setting is beyond my understanding.

Hữu ích?

more options

The saga continues...

I'm at the BBC web site. The text is a perfect size, readable but no wasted space. Then I click a link that loads in the same tab. I adjust the zoom because the text is too small. Later, I use the 'back' button to return to the original page. The text is too large. Yes, browser.zoom.siteSpecific is false.

Is there some other setting that needs to be set?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.