Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to force spellcheck for all websites

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I would like to force spellcheck for all websites, and override any HTML code from the websites. which may be disabling it. This should be done automatically and not by inspecting and manually altering the HTML. I consulted with ChatGPT and tried adding some code to my existing userChrome.css but it is having no effect, even after clearing cache and restarting Firefox. For instance, faxzero.com has a form with spellcheck disabled. I tinkered with the CSS and kept testing faxzero, but the spellcheck always remains disabled. How can I accomplish my goal?

Code: body[spellcheck="false"], input[type="text"][spellcheck="false"], input[type="email"][spellcheck="false"], input[type="password"][spellcheck="false"], input[type="search"][spellcheck="false"], input[type="url"][spellcheck="false"], textarea[spellcheck="false"], [contenteditable="true"][spellcheck="false"] {

   spellcheck: true !important;

}

I would like to force spellcheck for all websites, and override any HTML code from the websites. which may be disabling it. This should be done automatically and not by inspecting and manually altering the HTML. I consulted with ChatGPT and tried adding some code to my existing userChrome.css but it is having no effect, even after clearing cache and restarting Firefox. For instance, faxzero.com has a form with spellcheck disabled. I tinkered with the CSS and kept testing faxzero, but the spellcheck always remains disabled. How can I accomplish my goal? Code: body[spellcheck="false"], input[type="text"][spellcheck="false"], input[type="email"][spellcheck="false"], input[type="password"][spellcheck="false"], input[type="search"][spellcheck="false"], input[type="url"][spellcheck="false"], textarea[spellcheck="false"], [contenteditable="true"][spellcheck="false"] { spellcheck: true !important; }

Giải pháp được chọn

I posted this user script (for Tampermonkey or Violentmonkey) nine years ago:

https://greasyfork.org/en/scripts/11786-always-can-check-spelling

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can't change or disable an attribute via CSS, you need JavaScript to remove an attribute and you need to use userContent.css and not userChrome.css to style a webpage.

You need to use an extension like Tampermonkey to inject JavaScript in the webpage.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I posted this user script (for Tampermonkey or Violentmonkey) nine years ago:

https://greasyfork.org/en/scripts/11786-always-can-check-spelling

Hữu ích?

more options

Note that you can use a simple JavaScript bookmarklet.

javascript:void(document.querySelectorAll('[spellcheck="false"]').forEach(s=>s.removeAttribute("spellcheck")))

If you need frame support:

javascript:(function(){function R(w){try{document.querySelectorAll('[spellcheck="false"]').forEach(s=>s.removeAttribute("spellcheck"))}catch(e){}}R(self);var i,x;for(i=0;x=frames[i];++i)R(x)})()

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.