Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox mcafee extensions

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

J'ai reçu une notification de Mozilla/firefox me demandant de fournir des autorisations supplémentaires pour les extensions McAfee® WebAdvisor. La notification indique que si je n'autorise pas les mises à jour, je devrai supprimer McAfee. S'agit-il d'une escroquerie ou d'une tentative de vol de données ? Je vous remercie.

J'ai reçu une notification de Mozilla/firefox me demandant de fournir des autorisations supplémentaires pour les extensions McAfee® WebAdvisor. La notification indique que si je n'autorise pas les mises à jour, je devrai supprimer McAfee. S'agit-il d'une escroquerie ou d'une tentative de vol de données ? Je vous remercie.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Bonjour.

What kind of notification is this? Is this a pop-up on a webpage as in this case it likely is a scam?

Do you have this extension installed if the check this in about:addons or in about:support?

Note that Firefox automatically downloads and installs updates and it is possible that a new version requires extra permissions.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.