Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Incomplete bookmarks when creating new places.sqlite or using the restore feature.

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wandering.goose

more options

I'm trying to load a jsonlz4 backup of 88.4 mb with 1 146 851 items. When creating a new places.sqlite, the majority of the bookmarks inside Other Bookmarks don't have a location url. Like this:

Name_____________| Location


Normal bookmark | site.com My problem_______|

I tried using https://www.jeffersonscher.com/ffu/bookbackreader.html to convert it into html and json. Importing the html into firefox puts everything into the Bookmarks Menu and everything is missing their location url. Opening the html in writer I see that every bookmark does have its location url but as hyperlinks on the names. Restoring the json, 1 time after not clicking the Check/Repair JSON button and another time after clicking it, gives me all the bookmarks in their correct place but the majority are still missing their location urls.

I also tried creating another places.sqlite with my jsonlz4 backup and exporting as html and json through the bookmarks Library. Importing them, separately, into new firefox profiles just gives me the bookmarks that weren't missing links.

Also tried creating a places.sqlite in windows but it stopped before the Other Bookmarks folder, I guess.

I don't know if its relevant but between restarts and shutdows I always have 18 kmozillahelper processes before even starting firefox. I don't know since when they haven been there or if they have increased.

Any ideas on how to restore correcly my bookmarks?

I'm trying to load a jsonlz4 backup of 88.4 mb with 1 146 851 items. When creating a new places.sqlite, the majority of the bookmarks inside Other Bookmarks don't have a location url. Like this: Name_____________| Location ----------------------------- Normal bookmark | site.com My problem_______| I tried using https://www.jeffersonscher.com/ffu/bookbackreader.html to convert it into html and json. Importing the html into firefox puts everything into the Bookmarks Menu and everything is missing their location url. Opening the html in writer I see that every bookmark does have its location url but as hyperlinks on the names. Restoring the json, 1 time after not clicking the Check/Repair JSON button and another time after clicking it, gives me all the bookmarks in their correct place but the majority are still missing their location urls. I also tried creating another places.sqlite with my jsonlz4 backup and exporting as html and json through the bookmarks Library. Importing them, separately, into new firefox profiles just gives me the bookmarks that weren't missing links. Also tried creating a places.sqlite in windows but it stopped before the Other Bookmarks folder, I guess. I don't know if its relevant but between restarts and shutdows I always have 18 kmozillahelper processes before even starting firefox. I don't know since when they haven been there or if they have increased. Any ideas on how to restore correcly my bookmarks?

Được chỉnh sửa bởi wandering.goose vào

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

I'm struggling to understand a bookmark backup with over a million items (I think that is bookmarks + folders + separators). Are you noticing a lot of duplication in the titles, or did you really have a million bookmarks?

Hữu ích?

more options

I don't notice any duplicates. I'm very trigger happy with bookmarking things.

Hữu ích?

more options

Is an older installation of Firefox still running with these bookmarks intact (i.e., the ones that do not have a URL in the backup DO have the URL in that installation of Firefox)?

Hữu ích?

more options

No, this is the only one. I have an older profile backed up from a year ago. I tried using its places.sqlite, which shows all bookmarks with their urls but only up to the last bookmark from a year ago. It doesn't show any bookmark past that.

Hữu ích?

more options

Did you try to place this compressed bookmarks.jsonlz4 as only file in the bookmarkbackups folder and remove places.sqlite to let Firefox create a new database?

Hữu ích?

more options

cor-el said

Did you try to place this compressed bookmarks.jsonlz4 as only file in the bookmarkbackups folder and remove places.sqlite to let Firefox create a new database?

Just finished trying it. The bookmarks are still missing their location urls.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.