Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

need to get back to my firefox on my computer before installation of new version

more options

Hi need to get my old firefox back before installation of new version.

I have a subscription that allows for downloading of videos using a "DOWNLOAD" button that has disappeared after new version of firefox was loaded. also my antivirus application has disappeared. How do i put everything back the way it was. I'm using windows 10.

Please help

Hi need to get my old firefox back before installation of new version. I have a subscription that allows for downloading of videos using a "DOWNLOAD" button that has disappeared after new version of firefox was loaded. also my antivirus application has disappeared. How do i put everything back the way it was. I'm using windows 10. Please help

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

During your update, did Firefox mention having to create a new profile or performing a Refresh/Tune-up?

Updating Firefox should not affect your antivirus application. You may want to investigate that first since it affects your entire system.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.