Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to Disable the Privacy / Incognity Window

 • 5 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • Trả lời mới nhất được viết bởi NoahSUMO

more options

Hello! My name is Anya. I am desperately trying to manage my social media addiction and to help support that I am wondering if its possible to disable the privacy window. I know I can install a website blocker - which I have, but it does not apply to the private window so I have full access to social media on it, I just have to log in. I want to COMPLETELY block Facebook and Instagram off of my laptop. Is this possible? Thank you!

Hello! My name is Anya. I am desperately trying to manage my social media addiction and to help support that I am wondering if its possible to disable the privacy window. I know I can install a website blocker - which I have, but it does not apply to the private window so I have full access to social media on it, I just have to log in. I want to COMPLETELY block Facebook and Instagram off of my laptop. Is this possible? Thank you!

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

I think website blocker can work in privacy window too. Check the add-on setting.

Hữu ích?

more options

Hello

Take a look at https://connect.mozilla.org/t5/ideas/block-websites-by-domain-list/idi-p/5643 policies.json

Try

{

 "policies": {
  "WebsiteFilter": {
   "Block": [
    "*://*.facebook.com/*",
    "*://*.instagram.com/*"
   ]
  }
 }

}

Hữu ích?

more options

unfortunately no, as nothing saves when I close the privacy window

Hữu ích?

more options

You can use a policies.json file to disable Private Browsing mode.

{
 "policies": {
  "DisablePrivateBrowsing": true
 }
}

Hữu ích?

more options

名無しの権兵衛 said

I think website blocker can work in privacy window too. Check the add-on's settings.

Anya, this is true. You need to go to the Addons & Themes area (shortcut: Shift+Command+A), find your addon, click the small 3 dots "..." button for that addon then select "Allow" for the "Run in Private Windows" setting. That should force the website blocking addon to work in private mode. You may have to restart the browser after making that change but it usually takes effect immediately. The suggestions about policies.json are good too.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.