Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't clear saved usernames

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

There are login pages that have saved usernames I want to clear but am unable to. I have gone to settings. Under passwords I have everything unchecked. I have examined "Saved passwords" and it is showing "No passwords saved". I have tried with all of the Passwords options checked and unchecked but I all ways see"No passwords saved". Please help.

Dave

Hi, There are login pages that have saved usernames I want to clear but am unable to. I have gone to settings. Under passwords I have everything unchecked. I have examined "Saved passwords" and it is showing "No passwords saved". I have tried with all of the Passwords options checked and unchecked but I all ways see"No passwords saved". Please help. Dave

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Suggestions in a login drop-down menu that have a key icon in front are login suggestions that you need to remove in the Password Manager.

Suggestions in a drop-down menu without a key symbol are autocomplete saved form data. Suggestions without a key icon are part of autocomplete saved form data that you should be able to remove by selecting this item with the cursor Down key and pressing Delete (Mac: Shift+Delete).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.