Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changed primary account email, removed old primary. Now can't reuse for another Mozilla account

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

So Firefox doesn't do profiles. I have been syncing my work purpose laptop with my personal email, I now also want to sync my home desktop Firefox but don't want to merge the data.

I added a secondary email, my work email to the Mozilla account, made it the primary, then unlinked the secondary email.

Why is it not letting my reclaim or create a new account using my unlinked former primary and personal email so that I can use on my home computer.

Thanks, and when I try to create a support ticket it just auto generates a ticket closed notification.

So Firefox doesn't do profiles. I have been syncing my work purpose laptop with my personal email, I now also want to sync my home desktop Firefox but don't want to merge the data. I added a secondary email, my work email to the Mozilla account, made it the primary, then unlinked the secondary email. Why is it not letting my reclaim or create a new account using my unlinked former primary and personal email so that I can use on my home computer. Thanks, and when I try to create a support ticket it just auto generates a ticket closed notification.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.