Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Question: Black screen-No Video, Only audio during online streaming movies.

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Sir, my hp desktop PC is having -- windows10, Firefox, connect cable Broadband with 100mbps speed, Ethernet, periodically updated. I am very much fond of watching English/Foreign language movies having English CC/Subtitles, online streaming, generally on paid channels e.g. Netflix, prime video, Hotstar, you tube etc. I am not proficient in English language. To read the English CC/subtitles, I have to pause the streaming, read the subtitle and then start the streaming (pause-start, pause-start). After about 15 minutes watching the film, the screen becomes black (no video), with a no signal detected message. But audio/sound remains continue. Then I switch off the PC, restart it, and watch the movie for next 15 minutes., then again black screen.This cycle goes on. But When I watch the film continuously, without pause-start function, then there is no black screen problem. In my opinion this repeated pause-start function causes the black screen problem. Without pause-start function, I cannot watch these movies. I tried some online mentioned solutions without success. Please help me in solving this problem in a simple way as I am not perfect in computer science. Regards.

Sir, my hp desktop PC is having -- windows10, Firefox, connect cable Broadband with 100mbps speed, Ethernet, periodically updated. I am very much fond of watching English/Foreign language movies having English CC/Subtitles, online streaming, generally on paid channels e.g. Netflix, prime video, Hotstar, you tube etc. I am not proficient in English language. To read the English CC/subtitles, I have to pause the streaming, read the subtitle and then start the streaming (pause-start, pause-start). After about 15 minutes watching the film, the screen becomes black (no video), with a no signal detected message. But audio/sound remains continue. Then I switch off the PC, restart it, and watch the movie for next 15 minutes., then again black screen.This cycle goes on. But When I watch the film continuously, without pause-start function, then there is no black screen problem. In my opinion this repeated pause-start function causes the black screen problem. Without pause-start function, I cannot watch these movies. I tried some online mentioned solutions without success. Please help me in solving this problem in a simple way as I am not perfect in computer science. Regards.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.