Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

search region keeps changing to UK

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ezameht

more options

I use Duck Duck Go as my default search engine.

The search region keeps changing to UK, rather than All Regions.

I use Duck Duck Go as my default search engine. The search region keeps changing to UK, rather than All Regions.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Following up on my message above, on both the PC and Android phone, the search region keeps changing to UK, rather than All Regions. (I'm in US.)

Key Point: THIS IS MAKING FIREFOX NOT VERY USEFUL!!

I use DuckDuck Go for searches. I use a VPN, but it always has me in the US.

Is there a solution from Mozilla/Firefos in the works?

Is there an actual Customer Support resource that can help with this?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.