Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All downloads fail, including Firefox Extensions

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kindcollie

more options

All downloads I make inside of Firefox are automatically failing, with "Failed" message. This only happens in Firefox, Microsoft Edge downloads are perfectly fine. I've tried starting in troubleshoot mode, disabling anti-virus, clearing cache and downloads, rebooting PC.

Some recent changes in PC include: changing TEMP and TMP system variables to another drive (I've changed them back to C drive, had no effect) and making C drive a dynamic disk. Yesterday downloads were working fine. Thanks in advance.

All downloads I make inside of Firefox are automatically failing, with "Failed" message. This only happens in Firefox, Microsoft Edge downloads are perfectly fine. I've tried starting in troubleshoot mode, disabling anti-virus, clearing cache and downloads, rebooting PC. Some recent changes in PC include: changing TEMP and TMP system variables to another drive (I've changed them back to C drive, had no effect) and making C drive a dynamic disk. Yesterday downloads were working fine. Thanks in advance.

Giải pháp được chọn

Managed to fix the problem, I changed TEMP and TMP to wrong directories (C:\Users%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp), resetting them to proper directory: %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp and rebooting PC fixed my problem. Question closed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Managed to fix the problem, I changed TEMP and TMP to wrong directories (C:\Users%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp), resetting them to proper directory: %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp and rebooting PC fixed my problem. Question closed.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.