Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox takes ages to launch on my fedora 40

 • 3 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

After upgrading to fedora 40, firefox just takes ages to boot up, even when it's running if I want to open a new window it still takes ages to run. I have tried uninstalling it and deleting it's data but with no luck. The issue still presists.

After upgrading to fedora 40, firefox just takes ages to boot up, even when it's running if I want to open a new window it still takes ages to run. I have tried uninstalling it and deleting it's data but with no luck. The issue still presists.

Giải pháp được chọn

Make sure /etc/hosts includes your hostname (found in /etc/hostname).

127.0.1.1    <hostname>
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Does the following command respond quickly or timeout?

hostname -f

Hữu ích?

more options

It does take time before printing out "hostname: Temporary failure in name resolution".

I tried it a second time, it did take some time but this time it did print out the hostname.

Được chỉnh sửa bởi alinada vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Make sure /etc/hosts includes your hostname (found in /etc/hostname).

127.0.1.1    <hostname>

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.