Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Updated firefox and lost ALL history and especially Bookmarks

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Bookmarks and history lost after "updating" firefox. How could this possibly happen and how can we fix it? I need to recover the old data!!!

Bookmarks and history lost after "updating" firefox. How could this possibly happen and how can we fix it? I need to recover the old data!!!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Is there a profile folder called something like 'Old Firefox Data' on the desktop? You may find the old data files there. If so, then see: https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile#w_your-important-data-and-their-files

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.