Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Failed to check for updates

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ethan

more options

I am running version 125.0.3 (64-bit) on Windows 11, and I can't check for updates and have to manually download each new version after given a popup telling me that the latest Firefox update couldn't be installed. I've tried restarting the computer, tried running the Mozilla Maintenance Service, and installing the latest updates for Firefox and Windows 11. Nothing I've tried has worked, and no other help article has helped me thus far.

I am running version 125.0.3 (64-bit) on Windows 11, and I can't check for updates and have to manually download each new version after given a popup telling me that the latest Firefox update couldn't be installed. I've tried restarting the computer, tried running the Mozilla Maintenance Service, and installing the latest updates for Firefox and Windows 11. Nothing I've tried has worked, and no other help article has helped me thus far.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It appears the issue has automatically fixed overnight. Firefox is able to check for updates again. Not sure what the cause was, but I should be fine now.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I've seen other articles, no I do not have NordVPN installed, nor should anything else be blocking the updates from occurring. I've attatched another screenshot of the "Firefox couldn't be updated" popup, and I'm pretty sure re-installing Firefox doesn't change the version.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It appears the issue has automatically fixed overnight. Firefox is able to check for updates again. Not sure what the cause was, but I should be fine now.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.