Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spell Checker still does not work even with multiple dictionaries and language packs installed and enabled, plus "Check your spelling as you type" ticked

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Title,

The option to switch languages is also not present in the right click menu (see attached image)

I'm really unsure how to figure this out so any advice would be greatly appreciated.

Thank you for your time.

Title, The option to switch languages is also not present in the right click menu (see attached image) I'm really unsure how to figure this out so any advice would be greatly appreciated. Thank you for your time.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You only need to install a dictionary for spell checking as shown in "about:addons -> Dictionaries", a language pack is used to translate strings in the user interface.

You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages sub menu. At least one dictionary should be installed and have a check mark to indicate that it is selected.

  • open the "Add Dictionaries" link to install a dictionary if you do not have one.

The spelling checker is enabled if [X] "Check Spelling" in the right-click context menu has a checkmark.

You can enable or disable spell checking globally:

You can look here for dictionaries:

Note that for spell check you need a dictionary. A language pack provides string translations for the user interface.

You can check in about:config whether layout.spellcheckDefault is set to 1 (multi-line) or 2 (single-line).

Hữu ích?

more options

The screenshot shows a normal context menu and not the context menu of a text area or content editable element.

You can right-click and select "Inspect" to open the built-in Inspector with this element selected.

Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.