Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Weird fullscreen animation on mac

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

So on my macbook when I enable fullscreen the anmation is super weird. first it stretches the video to the top and then just expands to the whole screen, when I go out of fullscreen is stretches to the bottom and then goes out off fullscreen. for example on safari it just expands the video until it takes up the whole screen. I have gone in about:config and disabled the fullscreen animation but that did nothing.

So on my macbook when I enable fullscreen the anmation is super weird. first it stretches the video to the top and then just expands to the whole screen, when I go out of fullscreen is stretches to the bottom and then goes out off fullscreen. for example on safari it just expands the video until it takes up the whole screen. I have gone in about:config and disabled the fullscreen animation but that did nothing.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See if changing full-screen-api.macos-native-full-screen in about:config makes any difference.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.