Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to force firefox to start as specific height width?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi doop23

more options

hi

i just got firefox setup just as i want so dont want to reset it. yes i have used arkenfox to beef up pivacy.

only problem is i assume fingerprint disabling has made the window size like tor browser.

is there a way via the shortcut to "c:\mozilla\firefox\firefox.exe" -height 1024 -width 1600

does not work

"c:\mozilla\firefox\firefox.exe" -height 1024 -width 1600 -P default

does not work

how do i fix this? using this method? as i would prefer to do this way

alternatively prefs.js / is there a way to do it there?

simple step by step instructions please

your time and help is appreciated.

thx

hi i just got firefox setup just as i want so dont want to reset it. yes i have used arkenfox to beef up pivacy. only problem is i assume fingerprint disabling has made the window size like tor browser. is there a way via the shortcut to "c:\mozilla\firefox\firefox.exe" -height 1024 -width 1600 does not work "c:\mozilla\firefox\firefox.exe" -height 1024 -width 1600 -P default does not work how do i fix this? using this method? as i would prefer to do this way alternatively prefs.js / is there a way to do it there? simple step by step instructions please your time and help is appreciated. thx

Giải pháp được chọn

Disable privacy.resistFingerprinting in about:config and instead use:

privacy.fingerprintingProtection = true
privacy.fingerprintingProtection.overrides = +AllTargets,-RoundWindowSize
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Disable privacy.resistFingerprinting in about:config and instead use:

privacy.fingerprintingProtection = true
privacy.fingerprintingProtection.overrides = +AllTargets,-RoundWindowSize

Hữu ích?

more options

zeroknight said

Disable privacy.resistFingerprinting in about:config and instead use: privacy.fingerprintingProtection = true privacy.fingerprintingProtection.overrides = +AllTargets,-RoundWindowSize

hi

does these options still give you some protection from fingerprinting?

does privacy.fingerprintingProtection = true still enable fingerprinting protection?

thx

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.