Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox not updating

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Firefox keeps reminding me that updates are available. I download and it says its installing but it doesn't seem to update. I have tried closing Firefox before running the installation but it makes no difference. I am on 125.02 at the moment.

Firefox keeps reminding me that updates are available. I download and it says its installing but it doesn't seem to update. I have tried closing Firefox before running the installation but it makes no difference. I am on 125.02 at the moment.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Do you have NordVPN? as their web protection feature is affecting Firefox updates due to NordVPN having *.mozilla.org urls in block list for some reason and they have yet to fix this.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-auto-update-issues

Hữu ích?

more options

Hi

We believe that NordVPN have fixed their Web Protection feature and you should find that if you turn this back on, the issue is now resolved.

If you find that it is still not working correctly, please let us know and we can try to follow up with NordVPN.

Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.