Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Amazon Prime Video won't play

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

The 125.0.2 update broke Amazon Prime Video. Firefox refuses to play ANY video, causes website to return a "That shouldn't have happened" error page. Prime Video plays just fine on Safari 16.6.1, macOS 11.7.10. Amazon says just to use Safari, but I want Firefox to work right.

The 125.0.2 update broke Amazon Prime Video. Firefox refuses to play ANY video, causes website to return a "That shouldn't have happened" error page. Prime Video plays just fine on Safari 16.6.1, macOS 11.7.10. Amazon says just to use Safari, but I want Firefox to work right.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Here's a direct link to go back to 125.0.1: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/125.0.1/mac/en-US/Firefox%20125.0.1.dmg

I'm curious to see if that really gets Amazon Prime video working again. Let us know if it does.

Hữu ích?

more options

Try clearing site cookies and disabling Tracking Protection for the site.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.