Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

TAB SAVING FROM PREVIOUS BROWSING SESSIONS

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kevin

more options

Hi, recently I noticed that my Firefox have ceased to save tabs from previous sessions, as it usually did. Can you help me figure it out? Thanks

Hi, recently I noticed that my Firefox have ceased to save tabs from previous sessions, as it usually did. Can you help me figure it out? Thanks

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hi, sorry to hear about that. If you check the History menu, can you find missing tabs under either of these:

  • Restore Previous Session
  • Recently Closed Windows

Does your Firefox save browsing history? If Firefox is set to delete browsing history, it also will delete "session history" (open tab) files.

Hữu ích?

more options

As of 07/06/2024, there is no options:

    Restore Previous Session
   Recently Closed Windows 

In answer to your question on the option to save "save browsing history"... NOT(!) present in 127.0.2!

Hữu ích?

more options

Kevin said

As of 07/06/2024, there is no options: Restore Previous Session Recently Closed Windows In answer to your question on the option to save "save browsing history"... NOT(!) present in 127.0.2!

Hi Kevin, let's continue with your thread here: https://support.mozilla.org/questions/1451640

Hữu ích?

more options

Thanks, but the downloaded file, how do I attach it to firefox?

Hữu ích?

more options

I found out how... Thanks for the info.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.