Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox private mode language error

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I use firefox on fedora 38 and after update firefox about a month ago . i got this error when use private mode ,for thai languge it just error but in normal mode it ok .

I use firefox on fedora 38 and after update firefox about a month ago . i got this error when use private mode ,for thai languge it just error but in normal mode it ok .
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That sounds like Bug 1889697 which should be fixed in version 125. Try updating to the latest version.

Hữu ích?

more options

Note that this is a problem with fonts and not a language related issue.

You can right-click and select "Inspect" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Fonts tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website. If the Fonts tab is hidden, click the Down arrow at the right end.

Hữu ích?

more options

Please disregard my previous comment, I did not see your screenshot. This is possibly due to Strict Tracking Protection limiting font visibility in private windows, try switching to Standard or Custom with "Suspected fingerprinters" disabled.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.