Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Newest update breaks file download from non-secure websites.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have a well hidden web server that uses HTTP. I need to download files from that server. After the newest update, Firefox now gives a warning about the website and on that warning is a button to "Allow Download". However when I click on that button, the file that gets downloaded IS NOT the file that I was initially attempting to download. It looks like it is a copy of the web page that was being displayed at the time. I noticed this behavior at work. I went home and used Firefox to connect to the server and everything connected and downloaded correctly. I went to see what version of Firefox was running. It was 124.0.2 and there was a button saying "Update Firefox". I clicked that button. My home Firefox updated to 125.01 and my home version of Firefox now also downloads the wrong file.

I have a well hidden web server that uses HTTP. I need to download files from that server. After the newest update, Firefox now gives a warning about the website and on that warning is a button to "Allow Download". However when I click on that button, the file that gets downloaded IS NOT the file that I was initially attempting to download. It looks like it is a copy of the web page that was being displayed at the time. I noticed this behavior at work. I went home and used Firefox to connect to the server and everything connected and downloaded correctly. I went to see what version of Firefox was running. It was 124.0.2 and there was a button saying "Update Firefox". I clicked that button. My home Firefox updated to 125.01 and my home version of Firefox now also downloads the wrong file.

Được chỉnh sửa bởi Joel Swanson vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Yes, they must have broken something. This is already being analyzed under bug 1892069.

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

Hữu ích?

more options

You can work around it by changing dom.block_download_insecure to false in about:config then restart the browser.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.