Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Twitch videos skip forward when I drag a tab to a new window

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

I am watching a Twitch video on Firefox. When I open a new Firefox tab and drag it to another monitor, the Twitch video skips forwards about a minute.

I also occasionally notice skips or pauses when I switch from one tab in the same window back to the Twitch playing tab.

Is there any way I could fix these problems?

I am watching a Twitch video on Firefox. When I open a new Firefox tab and drag it to another monitor, the Twitch video skips forwards about a minute. I also occasionally notice skips or pauses when I switch from one tab in the same window back to the Twitch playing tab. Is there any way I could fix these problems?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.