Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Intermittent internet outage/reconnection happening only on Facebook

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

Starting Friday April 19, I have been experiencing constant very brief internet outages/reconnections while using Facebook on the desktop. The outages do not occur anywhere else on the internet...and do not occur on other browsers. I prefer to use Firefox. I am using Windows 11.

Starting Friday April 19, I have been experiencing constant very brief internet outages/reconnections while using Facebook on the desktop. The outages do not occur anywhere else on the internet...and do not occur on other browsers. I prefer to use Firefox. I am using Windows 11.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.