Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no audio/video

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

it keeps popping this message up "firefox is installing components needed to play audio or video on this page, please try again later" its been saying this since the new update and keeps telling me failed to check for update.

it keeps popping this message up "firefox is installing components needed to play audio or video on this page, please try again later" its been saying this since the new update and keeps telling me failed to check for update.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Check that *redirector.gvt1.com* is accessible and not being blocked (it should show a Google logo with a 404 error).

Try changing DNS over HTTPS (DoH) to "Off" or "Max Protection" and in Connection Settings change "Use system proxy settings" to "No proxy".

Disable any third-party security software, this may require rebooting into Windows Safe Mode (networking enabled).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.