Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unify the operation logic of opening links and bookmarks in the background

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

To open a link of a website in the background tab is CTRL+click, why is it that to open a bookmark of the bookmark toolbar in the background tab is CTRL+shift+click. It is confusing! A bookmark is a link! For comparison, both of them are CTRL + click in chromium. BTW, there is no explanation in advanced configuration preferences.

To open a link of a website in the background tab is CTRL+click, why is it that to open a bookmark of the bookmark toolbar in the background tab is CTRL+shift+click. It is confusing! A bookmark is a link! For comparison, both of them are CTRL + click in chromium. BTW, there is no explanation in advanced configuration preferences.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can give feedback and suggestions at connect.mozilla.org.

Hữu ích?

more options

These prefs in about:config control whether links opened with a left-click open in the background or get focus: You can toggle the default action for opening a link in the background by holding down the Shift key when you hold Ctrl plus left-click or middle-click a link.

  • browser.tabs.loadInBackground (normal links)
  • browser.tabs.loadDivertedInBackground (javascript)
  • browser.tabs.loadBookmarksInBackground (bookmarks)
  • browser.search.context.loadInBackground (context menu: Search)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.