Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sometimes google won't open

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

In windows 10, unrepeatably, firefox won't open google so I immediately open it in a new tab and it works. This happens randomly so I can't do any tests to find out if it is an extension or hardware acceleration that is the problem.

In windows 10, unrepeatably, firefox won't open google so I immediately open it in a new tab and it works. This happens randomly so I can't do any tests to find out if it is an extension or hardware acceleration that is the problem.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try changing DNS over HTTPS (DoH) to "Off" or "Max Protection" and in Connection Settings change "Use system proxy settings" to "No proxy".

If you don't want to disable all your extensions, you can still try minimizing them to just the essential ones.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.