Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not able to scroll down for Internal Menu on website

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

For one site I go to there is an internal menu where I should be able to scroll down. In Firefox, there is no option on the right side for me to scroll down...but in Chrome I have no problem. The owner of the website said it should work in Firefox but it's not. I have attached images from the 2 browsers. I have attached 2 screenshots. For Chrome you can see to the right of the numbers under the Acct # column that I can scroll down. But in Firefox I don't have that option to scroll down to see entries at the bottom of the list.

Help! How can I fix this so I can scroll down in Firefox for this sub-menu item?

Thanks, Steve

For one site I go to there is an internal menu where I should be able to scroll down. In Firefox, there is no option on the right side for me to scroll down...but in Chrome I have no problem. The owner of the website said it should work in Firefox but it's not. I have attached images from the 2 browsers. I have attached 2 screenshots. For Chrome you can see to the right of the numbers under the Acct # column that I can scroll down. But in Firefox I don't have that option to scroll down to see entries at the bottom of the list. Help! How can I fix this so I can scroll down in Firefox for this sub-menu item? Thanks, Steve
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

We have to login to replicate?

Hữu ích?

more options

Thanks...Unfortunately because of HIPAA I cannot provide you the login to replicate. I checked and I have the 64 bit version of Firefox installed....and since it works fine in Chrome I assume it's not a Windows issue. Steve

Hữu ích?

more options

Is the list scrollable despite the scollbar not being visible? Hover the mouse cursor over it and try scrolling with the mouse wheel or touchpad. Also try clicking in the list and using the up/down arrow keys to scroll.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Not scrollable at all...even when hovering over it...And the up and down arrow keys don't help.

Steve

Hữu ích?

more options

Does it still happen with the ESR version (115)?

Hữu ích?

more options

How does this list show in the Inspector?

You can right-click and select "Inspect" to open the built-in Inspector with this element selected.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.