Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

support restore all tabs

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Once updated Firefox all old tabs didn't open ( and it was not possible to restore them anymore). So I'd like to restore all old tabs of yesterday session. Really important for my work. Looking forward to hearing from you asap. Regards, Orlando.

Once updated Firefox all old tabs didn't open ( and it was not possible to restore them anymore). So I'd like to restore all old tabs of yesterday session. Really important for my work. Looking forward to hearing from you asap. Regards, Orlando.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you check "History -> Restore Previous Session" and "History -> Recently Closed Windows/Tabs" ?


You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

You will normally find these files in the sessionstore-backups folder:

  • previous.jsonlz4 (cleanBackup: copy of sessionstore.jsonlz4 from previous session that was loaded successfully)
  • recovery.jsonlz4 (latest version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
  • recovery.baklz4 (previous version of sessionstore.jsonlz4 written during runtime)
  • upgrade.jsonlz4-<build_id> (backup created during an upgrade of Firefox)

You can look at this tool to inspect a compressed jsonlz4 sessionstore file. This tool works locally, no uploading done.

You can try to restore the upgrade.jsonlz4 file from the last update of if you use the Time Machine or other backup, try to restore file(s) from this backup.

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file with Firefox closed.

  • make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.