Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't close Firefox with multi pages opened through right clicking the taskbar.

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Firefox Version: 124.0.2 (64 bit) Windows Version: Windows 10 LTSC 2019 (Version 1809)

When I right click the taskbar and press close Firefox, here comes the interface just as the screenshot uploaded. The blue close button doesn't response no matter how I click it and the Firefox's taskbar is flashing yellow. This bug only occurs on the first window of Firefox and only when user right click the taskbar.

It has been a long time for me wishing that some updates would be released soon to fix this issue, while noting happens. Or this bug is only for me?

Firefox Version: 124.0.2 (64 bit) Windows Version: Windows 10 LTSC 2019 (Version 1809) When I right click the taskbar and press close Firefox, here comes the interface just as the screenshot uploaded. The blue close button doesn't response no matter how I click it and the Firefox's taskbar is flashing yellow. This bug only occurs on the first window of Firefox and only when user right click the taskbar. It has been a long time for me wishing that some updates would be released soon to fix this issue, while noting happens. Or this bug is only for me?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

I have find solution......delete the old shortcut on the taskbar and recreate a new one....

Hữu ích?

more options

The Solution is failed,I still need support

Hữu ích?

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

zeroknight said

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

No, sir. I have tried it and even uninstall, but nothing works.

Hữu ích?

more options

Does it still happen with default settings in a new browser profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.