Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

to place the missing right-hand panel to the right where it belongs

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ixian

more options

Help me get my right panel, that dissapeard back to right side where it belongs. It Disappeared!!!!!!!!!!!! My screen is filled them links!!!!!!!!!!!!! I'm 77 years old and have liked and used firefox for as far back as I can remember. I've read many posts that have said they have the same problem!!!!!!!! I really like Firefox and don't want to switch to another browser, but looks like me and many other dissatisfied customers to do also.

Thanks A lot for all your "NON SUPPORT."

Looks like you are going to force me to go to another browserI

Joe Mangino J.

joe.mangino.jr@gmail.com

Help me get my right panel, that dissapeard back to right side where it belongs. It Disappeared!!!!!!!!!!!! My screen is filled them links!!!!!!!!!!!!! I'm 77 years old and have liked and used firefox for as far back as I can remember. I've read many posts that have said they have the same problem!!!!!!!! I really like Firefox and don't want to switch to another browser, but looks like me and many other dissatisfied customers to do also. Thanks A lot for all your "NON SUPPORT." Looks like you are going to force me to go to another browserI Joe Mangino J. joe.mangino.jr@gmail.com

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you are referring to the Firefox Sidebar then please follow the instructions given in KB article to restore it. By default it comes on the left. If you want to move it to the right then please click on the option, Move Sidebar to the right. It is circled in blue in the attached screenshot.

About your My screen is filled them links!!!!!!!!!!!!!, can you please attach a screenshot of the issue so that we can look at it more closely.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.